Algemene voorwaarden Daandasana Yoga
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.
Daandasana Yoga: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Zandvoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 63218364.
Deelnemer: iedere natuurlijke persoon met wie Daandasana Yoga een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
Overeenkomst: iedere tussen Daandasana Yoga en de deelnemer tot stand gekomen overeenkomst waarmee Daandasana Yoga zich jegens de deelnemer, tegen de daarvoor overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het geven van hot yoga lessen.
Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die is tot stand gekomen door middel van inschrijving op de website. Als overeenkomst op afstand wordt niet aangemerkt de in artikel 5 bedoelde aanmelding op de website voor individuele lessen op basis van een reeds tot stand gekomen membership.
Membership: de overeenkomst als bedoeld in lid 3 op basis van een (hot) yogalidmaatschap; waarbij partijen zich voor bepaalde of onbepaalde tijd jegens elkaar hebben verbonden tot telkens terugkerende prestaties.
Website: www.daandasanayoga.nl.
Les: elke afzonderlijke, in het kader van de overeenkomst, ten behoeve van de deelnemer, door Daandasana Yoga, verzorgde of te verzorgen (hot) yogales, op een bepaalde dag en op een bepaald tijdstip.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Daandasana Yoga en iedere tot stand gekomen overeenkomst. De eventueel door de deelnemer gestelde voorwaarden, zijn niet op de overeenkomst van toepassing.
Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden ten einde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
Voor het aangaan van een membership is vereist dat de deelnemer het door Daandasana Yoga op de website aangeboden inschrijfformulier volledig en naar waarheid invult en vervolgens aan Daandasana Yoga op de daartoe voorgeschreven wijze verstrekt. Een membership komt tot stand op het moment dat het ingevulde inschrijfformulier aan Daandasana Yoga is verstrekt en de inschrijving van de deelnemer uitdrukkelijk door Daandasana Yoga is bevestigd.
Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de deelnemer dat hij naar beste weten gezond en fysiek in staat is om de les of lessen zonder schade voor zijn geestelijke en lichamelijke gezondheid te volgen. Bij twijfel is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer, alvorens de overeenkomst met Daandasana Yoga aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de deelnemer dat hij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat dit niet schadelijk is voor zijn gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke dan wel geestelijke conditie.
Indien de deelnemer de overeenkomst sluit namens een andere persoon, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De deelnemer is naast deze andere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
ARTIKEL 3. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND
De deelnemer is gerechtigd de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden tot 14 dagen na totstandkoming daarvan. De deelnemer kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe een verzoek in te dienen per e-mail of door gebruikmaking van het modelformulier voor herroeping, welke door Daandasana Yoga op haar website aan deelnemers beschikbaar wordt gesteld.
In geval nakoming van de overeenkomst op afstand door Daandasana Yoga geheel of gedeeltelijk plaatsvindt tijdens de ontbindingstermijn als bedoeld in het vorige lid, geschiedt dit slechts op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer. De deelnemer verklaart in dat geval bij het aangaan van de overeenkomst op afstand uitdrukkelijk dat de nakoming van de overeenkomst op zijn verzoek plaatsvindt. Voor het geval gehele nakoming binnen de ontbindingstermijn geschiedt, verklaart de deelnemer voorts dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra Daandasana Yoga de overeenkomst is nagekomen.
Daandasana Yoga verstrekt de deelnemer na totstandkoming van de overeenkomst een bevestiging van de overeenkomst op afstand, inclusief de bevestiging van het uitdrukkelijke voorafgaande verzoek en de eventuele verklaring van de deelnemer als bedoeld in het vorige lid.
Bij uitoefening van het recht van ontbinding is de deelnemer Daandasana Yoga een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Daandasana Yoga is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de deelnemer aan Daandasana Yoga moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
ARTIKEL 4. | MEMBERSHIPS
Deelname aan lessen op basis van een membership, geschiedt conform de limieten wat betreft aantal lessen dan wel looptijden zoals uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Daandasana Yoga kent de volgende memberships met de navolgende looptijd/het navolgende aantal lessen waarop de deelnemer op basis dat membership aanspraak maakt:
5-lessenkaarten, geldig gedurende 35 dagen na de ingangsdatum als bedoeld in lid 5;
10-lessenkaarten, geldig gedurende 70 dagen na de ingangsdatum als bedoeld in lid 5;
Onbeperkt aantal lessen voor de looptijd van minimaal zes maanden maandelijks incasso;
Onbeperkt aantal lessen voor de looptijd van minimaal twaalf maanden maandelijks incasso;
1.x p.w. twaalf maanden op basis van maandelijks incasso;
1 x p.w. zes maanden op basis van maandelijks incasso;
Onbeperkt aantal lessen op basis van een half jaarkaart;
Onbeperkt aantal lessen op basis van een jaarkaart.

De memberships als bedoeld in het vorige lid onder a en b eindigen van rechtswege na verloop van de daar vermelde geldigheidsduur, ook in geval de lessen waarop aanspraak wordt gemaakt ten tijde van het eindigen van het membership niet volledig door de deelnemer zijn benut, in welk geval de deelnemer voorts geen aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs.
De memberships als bedoeld in lid 1 onder h en i eindigen van rechtswege na verstrijken van zes c.q. twaalf maanden na de ingangsdatum als bedoeld in lid 5.
De memberships als bedoeld in lid 1 onder c, d, e en f eindigen door opzegging per e-mail met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch ten aanzien van het membership als bedoeld in lid 1 onder d, niet eerder dan de minimale duur als daar vermeld, is verstreken.
Memberships gaan in op de dag van totstandkoming van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk een andere ingangsdatum is overeengekomen, in welk geval die ingangsdatum toepassing vindt.
Bij beëindiging van het membership is de deelnemer gehouden de aan hem verstrekte membership pas terug te geven aan Daandasana Yoga, bij gebreke waarvan de deelnemer een redelijke vergoeding aan Daandasana Yoga verschuldigd is. Deze vergoeding is eveneens verschuldigd in geval, tijdens de looptijd van het membership, een vervangende pas aan de deelnemer moet worden verstrekt.
ARTIKEL 5.| AANMELDING EN INHOUD VAN LESSEN
Lessen worden verzorgd op een door Daandasana Yoga aangewezen locatie. Voor deelname aan lessen dient de deelnemer zich, per individuele les, via de website op de daartoe voorgeschreven wijze aan te melden. Aanmelding geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbare plaatsen. Voor zover lessen bij aanvang niet zijn volgeboekt, maakt de deelnemer aanspraak op deelname aan een les zonder aanmelding op de website.
Lessen op basis van een membership kunnen slechts worden afgenomen op voorafgaand vertoon van de door Daandasana Yoga aan de deelnemer beschikbaar gestelde membership pas, bij gebreke waarvan Daandasana Yoga zich het recht voorbehoudt om vóór aanvang van de les contante betaling daarvoor te vorderen, dan wel de toegang tot de les te ontzeggen.
De deelnemer kan zijn aanmelding als bedoeld in lid 1 middels de website kosteloos ongedaan maken tot 24 uur vóór aanvang van de geplande les. Latere afmelding of het verzuim aan de les waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld, deel te nemen, geldt als deelname.
De deelnemer met een membership als bedoeld in artikel 4 lid 1 c t/m f is verplicht zich voor een les waarvoor hij zich heeft aangemeld, af te melden in geval hij zal verzuimen daaraan deel te nemen. In geval de deelnemer met een membership als bedoeld in artikel 4 lid 1 c t/m f zich middels de website heeft aangemeld voor een les, en zich zonder overeenkomstig het vorige lid tijdig af te melden, daaraan verzuimt deel te nemen als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen omstandigheid, is Daandasana Yoga gerechtigd daarvoor het gebruikelijk door haar gehanteerde lestarief in rekening te brengen in geval zij aannemelijk maakt dat zij hierdoor geen vervangende deelnemer heeft kunnen toelaten tot die les. Het bepaalde in het vorenstaande van dit lid laat het bepaalde in artikel 9 onverlet.
Daandasana Yoga is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. In geval Daandasana Yoga de uitvoering van de overeenkomst overlaat aan derden, is zij, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van aan deze derden toerekenbare tekortkomingen. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de hier bedoelde derden. Derhalve kunnen deze derden, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Daandasana Yoga, een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen, waarbij in plaats van ‘Daandasana Yoga’, ‘de derde(n)’ moet worden gelezen.
ARTIKEL 6. | OPSCHORTING VAN EEN MEMBERSHIP
De deelnemer is op grond van ziekte of blessure gerechtigd in overleg met Daandasana Yoga zijn membership op te schorten, mits voorafgaand daaraan een schriftelijke doktersverklaring wordt overlegd waaruit de ongeschiktheid voor deelname aan de lessen blijkt. De deelnemer maakt in dit verband nimmer aanspraak op restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs.
ARTIKEL 7. | VERVAL EN VERPLAATSING VAN EEN LES DOOR DAANDASANA YOGA
Daandasana Yoga spant zich in een geplande les doorgang te laten vinden, maar kan op grond van overmacht genoodzaakt zijn deze te laten vervallen of te verplaatsen. Daandasana Yoga streeft ernaar hiervan uiterlijk 24 uur tevoren mededeling te doen aan de deelnemer. Als overmacht in de zin van dit artikel wordt tevens aangemerkt een door Daandasana Yoga voorgenomen verbouwing van de leslocatie die nakoming van de overeenkomst gedurende een bepaalde tijd onmogelijk maakt.
In geval een geplande les door overmacht geen doorgang vindt, is de deelnemer daarvoor geen tegenprestatie verschuldigd en is hij in de gelegenheid de geplande les op een later tijdstip in te halen. Daandasana Yoga kan niet garanderen dat op die datum de eventuele groepssamenstelling gelijk is aan die van eerder gerealiseerde of geplande data.
ARTIKEL 8. | ALGEMENE BEPALINGEN VOOR LESSEN
Daandasana Yoga voert elke les uit naar beste inzicht en vermogen. Daandasana Yoga verbindt zich echter te allen tijde uitsluitend tot een inspanning verbintenis. Daandasana Yoga staat nimmer in voor de resultaten die de deelnemer met het volgen van de lessen beoogt te behalen.
De aan de deelnemer toekomende rechten uit de overeenkomst zijn strikt persoonlijk en kunnen door de deelnemer niet worden overgedragen aan derden.
Lessen worden verzorgd op een door Daandasana Yoga aangewezen locatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Gebruik van geschikte, lichte kleding, zoals een korte broek of sportbeha, is verplicht.
De deelnemer verbindt zich ertoe gedurende de les de aanwijzingen van Daandasana Yoga op te volgen.
De deelnemer houdt zich aan het bepaalde in deze voorwaarden en de eventuele huisregels van de leslocatie.
De deelnemer dient Daandasana Yoga steeds tijdig in kennis te stellen van alle feiten en omstandigheden die voor het verantwoord volgen van lessen van belang kunnen zijn.
De deelnemer is verplicht pijn, vermoeidheid, of veranderingen die tijdens of na een les optreden te melden aan Daandasana Yoga, evenals veranderingen in de lichamelijke conditie die gedurende de duur van de overeenkomst optreden.
ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
Daandasana Yoga is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Daandasana Yoga ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de deelnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen.
Indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de deelnemer anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Daandasana Yoga gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de deelnemer reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
Voorts is Daandasana Yoga gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
Voor zover dit hem kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door Daandasana Yoga te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de deelnemer.
De deelnemer maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Daandasana Yoga op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
Indien Daandasana Yoga de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de deelnemer terstond opeisbaar.
ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN
In geval van memberships is de deelnemer naast de daarvoor geldende prijzen, inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte van de prijzen en het inschrijfgeld wordt in het aanbod van Daandasana Yoga vermeld.
Daandasana Yoga is steeds gerechtigd haar prijzen te wijzigen. Prijsstijgingen hebben geen invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten, tenzij het betreft overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan of stilzwijgend zijn verlengd, in welk geval Daandasana Yoga van een prijsstijging zo spoedig mogelijk mededeling doet aan de deelnemer. In geval de deelnemer niet met de prijsstijging instemt, stelt Daandasana Yoga de deelnemer gedurende een maand na vorenbedoelde mededeling in staat de overeenkomst op te zeggen alvorens de prijswijziging voor de deelnemer van kracht wordt.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de door de deelnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan bij het aangaan van de overeenkomst en maakt de deelnemer niet eerder aanspraak op het volgen van lessen totdat deze bedragen geheel door Daandasana Yoga zijn ontvangen. In afwijking van de vorige zin, wordt betaling van memberships als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder c en d, maandelijks geïncasseerd middels automatische incasso.
In geval van automatische incasso, is Daandasana Yoga gerechtigd redelijke administratiekosten in rekening te brengen indien een betaling niet automatisch kan worden geïncasseerd dan wel gestorneerd wordt. Daandasana Yoga is in dat geval gerechtigd de betaling, inclusief deze administratiekosten, middels overboeking of contant te vorderen.
Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de deelnemer van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de deelnemer intreedt, is de deelnemer over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. Zolang het verzuim van de deelnemer voortduurt, is Daandasana Yoga gerechtigd de deelnemer de toegang tot de lessen te ontzeggen.
Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de deelnemer verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.
ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Daandasana Yoga, draagt zij geen aansprakelijkheid voor enige schade die in verband met de uitvoering van de overeenkomst wordt geleden. In het bijzonder is Daandasana Yoga niet aansprakelijk voor schade als bedoeld in de gevallen vermeld in het overige van deze algemene voorwaarden.
Deelname aan lessen geschiedt op eigen risico van de deelnemer. Daandasana Yoga is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, niet aansprakelijk voor enig lichamelijk of geestelijk letsel, dan wel andere schade opgelopen tijdens of ten gevolge van een les. Voelt de deelnemer aan zijn lichaam dat verdere deelname bezwaarlijk is, dan is het zijn verantwoordelijkheid zijn deelname te staken. De deelnemer wordt aanbevolen voldoende water te drinken tijdens deelname aan de lessen. De deelnemer vrijwaart Daandasana Yoga van alle aansprakelijkheid ter zake het bepaalde in dit lid.
Adviezen en instructies worden te allen tijde voor eigen risico van de deelnemer opgevolgd.
Daandasana Yoga geeft uitvoering aan lessen naar beste inzicht en vermogen. Daandasana Yoga verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en draagt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of onvoldoende behalen van de resultaten die de deelnemer met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen, alsmede voor eventuele schade ontstaan doordat de adviezen en/of instructies van Daandasana Yoga, al dan niet onjuist en/of onvolledig, zijn opgevolgd.
Daandasana Yoga draagt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie die in het belang van een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst niet juist of volledig aan Daandasana Yoga is verstrekt.
Alle informatie afkomstig van Daandasana Yoga heeft uitsluitend ten doel te informeren. De informatie is niet bedoeld om medisch advies te vervangen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om eventueel een arts te raadplegen voordat de deelnemer begint met de lessen. De deelnemer stemt vrijwillig toe alle risico’s van de dienstverlening van Daandasana Yoga voor eigen rekening te nemen.
Daandasana Yoga wordt, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, gevrijwaard van alle medische claims, processen, verlies, schade of diefstal van eigendommen van de deelnemer of van goederen die door hem zijn meegebracht, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid ontstaan uit de door Daandasana Yoga aangeboden diensten. Tevens kan Daandasana Yoga niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mentale en/of psychische klachten.
Indien ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Daandasana Yoga mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Daandasana Yoga betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Daandasana Yoga nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op basis van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Daandasana Yoga dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In afwijking van de vorige zin, wordt in geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, voor vaststelling van de factuurwaarde, uitsluitend de laatste zes maanden van de overeenkomst in aanmerking genomen.
Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Daandasana Yoga, zal de deelnemer Daandasana Yoga vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Daandasana Yoga.
De deelnemer is aansprakelijk voor alle aan hem toerekenbare schade ontstaan in verband met het gebruik van de door Daandasana Yoga beschikbaar gestelde trainingsmaterialen en overige eigendommen van Daandasana Yoga. De deelnemer staat ervoor in dat hij tegen dergelijke risico’s voldoende is verzekerd.
De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Daandasana Yoga bedraagt één jaar.
ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM
Daandasana Yoga behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op alle door haar verstrekte informatie, tips en ideeën, alsmede op de door haar gehanteerde werkwijzen, in welke vorm dan ook. Het is de deelnemer verboden deze vermogensrechten van Daandasana Yoga te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren, aan derden beschikbaar te stellen of te gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet.
ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN
Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Daandasana Yoga aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.